Untitled Document
เรื่อง
Part of speech
โดย
Teacher Orm

Parts of Speech (พาทส ออฟ สปีช) ถ้าแปลตรงตัว ก็จะแปลได้ว่า ส่วนต่างๆ ของ คำพูด

แ่ต่ถ้าจะแปลให้เข้าใจกันง่ายๆ ก็แปลได้ว่า คำชนิดต่างๆ ซึ่งนำมาร้อยเรียงเป็นวลี เป็นประโยค ที่นำไปใช้สนทนาเป็นเรื่องเป็นราว หรือนำไปแต่งหนังสือเป็นเล่มหนาๆ ก็มาจาก pars of speech ทั้งนั้น ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดที่เข้าใจกันทั่วๆ มี 7 ชนิด ได้แก่

  1. Noun (นาวน) คำนาม คือ คำที่ใช้แทน คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความรู้สึก เป็นต้น เช่น man, teacher (คน), cat, dog(สัตว์),  car, pen, (สิ่งของ) hospital, station (สถานที่), happiness, sorrow (ความรู้สึก)
  2.  Pronoun (โพรนาวน) คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม เช่น I, me, you, he, him,  she, her,  it, we, us, they, them เป็นต้น
  3. Verb (เวิร์บ) คำกริยา คือ คำที่แสดงการกระทำ หรือบอกสภาวะ เช่น go, walk, swim, run, is, am, are, has, have เป็นต้น
  4. Adverb (แอดเวิร์บ) คำกริยาวิเศษณ์ คือ คำทีใช้ขยายคำกริยาว่า ทำเมื่อไหร่ อย่างไร เช่น yesterday, tomorrow, fast, slowly เป็นต้น
  5.  Adjective (แอดเจ็คทิฟ) คำคุณศัพท์ คือ คำที่ใช้บอกลักษะคำนาม ว่ามีรูปร่างหน้าตา หรือลักษณะอย่างไร เช่น tall, short, fat, thin, white, black, far, near เป็นต้น
  6. Conjunction (คอนจั๊งชัน) คำสันธาน คือ คำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคเข้าด้วยกัน เช่น and, but, or, for, so เป็นต้น
  7. Preposition (เพร็บพะสิชัน) คำบุรพบท คือคำที่ใช้แสดงความสัมพันธ์กันของคำหรือวลีในประโยค เช่น in, o­n, at, to, by, from เป็นต้น
  8. Interjection (อินเทอะ่เจ็๊คชัน) คำอุทาน คือคำที่ใช้แสดงความตื่นเต้น ตกใจ เจ็บปวด ความโกรธ เป็นต้น เช่น wow, oh, uh เป็นต้น
ที่มา : http://rianpasa.net/parts-of-speech